1ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์

2ช่วยในการควบคุมกลยุทธ์(Strategic control)

3การสร้างเครือข่าย(Networks)

4ช่วยในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

5ช่วยในการจัดการกับวิกฤต(Crisis mannagement)

Comment

Comment:

Tweet